+48 600 897 162 biuro@lukaszbeltowski.pl

Firma BEŁTOWSKI GEODEZJA. NIERUCHOMOŚCI.

Świadczymy usługi w obszarze geodezji oraz wyceny nieruchomości.


Inwentaryzacja powykonawcza

Zgodnie z Ustawą Prawo budowlane, obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie.


W związku z powyższym budynki oraz urządzenia podziemne, czyli przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe czy telekomunikacyjne, które podlegały wcześniejszemu wytyczeniu geodezyjnemu terenie, po ich wybudowaniu będą przedmiotem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Sporządzona przez geodetę dokumentacja powykonawcza jest konieczna do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza dostarcza pełnej informacji do wniesienia zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

W praktyce wygląda to następująco: budynek po uzyskaniu pozwolenia na budowę i wybudowaniu podlega inwentaryzacji powykonawczej, a następnie wniesieniu na mapę zasadniczą. W przypadku mediów, czyli sieci uzbrojenia terenu procedura wygląda podobnie, po wcześniejszym uzgodnieniu przebiegu przyłączy w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z dnia 2 maja 2001 r.)

Przy realizacji sieci uzbrojenia terenu dopuszczalne jest odstępstwo od uzgodnionego projektu nieprzekraczające 0,30 m dla gruntów zabudowanych lub 0,50 m dla gruntów rolnych i leśnych, przy zachowaniu przepisów regulujących odległość między poszczególnymi obiektami budowlanymi.

Geodeta będzie pomocny również przy realizowaniu pomiarów powierzchni lokali usługowych oraz mieszkalnych. W przypadku planowanej transakcji zakupu nieruchomości lokalowej od dewelopera różnica wynikająca z błędnego pomiaru powierzchni użytkowej lokalu może znacząco wpłynąć na wartość nabywanej nieruchomości.