+48 600 897 162 biuro@lukaszbeltowski.pl

Firma BEŁTOWSKI GEODEZJA. NIERUCHOMOŚCI.

Świadczymy usługi w obszarze geodezji oraz wyceny nieruchomości.


PRAKTYKI Z WYCENY

Uwaga!
Organizujemy praktyki zawodowe dla kandydatów dla rzeczoznawców majątkowych w Krakowie!


W ramach praktyki zawodowej, o której mowa w art. 177 ust. 1 pkt 5 ustawy, kandydat:
samodzielnie sporządza projekty operatów szacunkowych, w których określa wartość co najmniej sześciu rodzajów nieruchomości spośród następujących:

  1. nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
  2. nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
  3. nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
  4. budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
  5. nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
  6. nieruchomości rolnej lub leśnej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie,
  7. nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,
  8. nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego.
workshop-2209239_640
Ważne!
Maksymalna wysokość opłaty za praktykę zawodową wynosi 50% kwoty, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonano wpisu do rejestru, o którym mowa w § 8 ust. 2.