+48 600 897 162 biuro@lukaszbeltowski.pl

Firma BEŁTOWSKI GEODEZJA. NIERUCHOMOŚCI.

Świadczymy usługi w obszarze geodezji oraz wyceny nieruchomości.


Podział nieruchomości

Podział nieruchomości wykonywany przez geodetę jest jednym z podstawowych elementów gospodarki nieruchomościami. Sporządzenie prawidłowego projektu podziału działki ma służyć możliwości efektywnego wykorzystania całego potencjału nieruchomości przy uwzględnieniu wymogów prawa budowlanego oraz przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


Proces inwestycyjny związany z nieruchomościami jest rozciągnięty w czasie. Decyzje podjęte na etapie podziału nieruchomości będą uwidaczniać się często dopiero w momencie starań o pozwolenie na budowę lub w trakcie sprzedaży nieruchomości. Dlatego uwzględnienie tych aspektów już na etapie wstępnego projektu podziału pozwoli na prawidłowe i optymalne wykorzystanie wydzielonych części nieruchomości w przyszłości.

Celem podziału geodezyjnego działki gruntu będzie ewidencyjne wyodrębnienie przynajmniej dwóch lub większej liczby nowych działek, bez zmiany ich dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu następującej z chwilą podziału. Geodezyjny podział nieruchomości jest niezbędnym etapem procesu inwestycyjnego, który ma na celu uzyskanie określonej, właściwej konfiguracji terenu objętego inwestycją.

Procedura podziałowa może służyć uzyskaniu możliwości rozporządzania prawem własności w przyszłości w odniesieniu do części nieruchomości pierwotnej (planowana sprzedaż części nieruchomości, darowizna itp.).

Podstawowymi aktami prawnymi, będącymi podstawą do przeprowadzenia procedury podziału nieruchomości są:

 • ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym,
 • ustawa o gospodarce nieruchomościami,
 • rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości,
 • ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Nieruchomością w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami jest grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece nieruchomość to obszar gruntu, będący przedmiotem odrębnej własności, dla której jest prowadzona określona, jedna księga wieczysta.

Procedura geodezyjnego podziału działki gruntu

polega na fizycznym podzieleniu działki ewidencyjnej na części, w wyniku ustalenia granic podziału oraz sporządzenia wymaganej odrębnymi przepisami dokumentacji technicznej. Wspomniana procedura obejmuje:

 • wstępny projekt podziału (wymagana opinia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta),
 • ocenę zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub z warunkami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego),
 • protokół z czynności przyjęcia granic,
 • projekt podziału z projektowanymi granicami wydzielanych części działki sporządzony przez geodetę,
 • ostateczną decyzję o podziale nieruchomości (wydaną przez wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta),
 • wyniesienie i okazanie granic stronom postępowania podziałowego w terenie przez geodetę,
 • klauzulę potwierdzającą przyjęcie dokumentacji podziałowej do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (PODGiK).

Geodeta będzie prowadził procedurę podziałową w możliwych dwóch trybach postępowania

Tryb administracyjny – dotyczy działek budowlanych, podział na podstawie decyzji wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta zgodnie z Ustawą o Gospodarce Nieruchomościami.

Tryb podziału dla nieruchomości rolnych i leśnych – dotyczy nieruchomości rolnych lub leśnych (przeznaczone w planie miejscowym na cele rolne i leśne lub wykorzystywane na te cele w przypadku braku planu). Podział dokonywany bez wydawania decyzji administracyjnych- podstawą podziału jest dokumentacja podziałowa wykonana przez geodetę zawierająca między innymi projekt podziału nieruchomości rolnej. Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą wydzielone działki gruntu mają mieć powierzchnię nie mniejszą niż 0.30 ha w przypadku podziału działek rolnych (za wyjątkiem działki przeznaczonej na powiększenie działki sąsiedniej lub regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami).

Wniosek o podział nieruchomości jest składany przez osobę właściciela lub użytkownika wieczystego gruntu (bądź wspólny i zgodny wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych nieruchomości).

Do wniosku o podział nieruchomości załącza się:

 • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny nabycia nieruchomości, postanowienie sądu o nabyciu spadku)
 • wypis z ewidencji gruntów i budynków i kopię mapy ewidencyjnej
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego
 • dla podziału nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków
 • wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej.

Podział działki będzie możliwy przy zachowaniu zgodności z ustaleniami planu miejscowego oraz zapewnieniu dostępu projektowanym działkom do drogi publicznej.

Skutecznie przeprowadzony podział nieruchomości będzie skutkował zmianami w oznaczeniu działek w operacie ewidencji gruntów. Następstwem podziału geodezyjnego może być podział prawny nieruchomości czyli zmiana podmiotowa w zakresie prawa własności (przykładowo akt notarialny przeniesienia prawa własności w wyniku transakcji kupna – sprzedaży w odniesieniu do nowopowstałych działek gruntu wydzielonych w terenie z nieruchomości pierwotnej).

GEODEZJA-SIERADZ-2-iv1grr73