+48 600 897 162 biuro@lukaszbeltowski.pl

Firma BEŁTOWSKI GEODEZJA. NIERUCHOMOŚCI.

Świadczymy usługi w obszarze geodezji oraz wyceny nieruchomości.


Przydatne informacje

Poniżej publikujemy artykuły, które przybliżą zagadnienia z dziedziny geodezji oraz mogą być przydatne przy podjęciu współpracy z geodetą


Co to jest geodezja?

Geodezja jest ugruntowanym zawodem posiadającym wielkie tradycje i osiągnięcia.

Jest rozwiniętą dziedziną techniki z ogromnym potencjałem rozwojowym.
Obecnie następuje szybki jej rozwój związany z oszałamiającym rozwojem technologii geodezyjnych. Geodezja jest działem związanym z projektowaniem, budową i eksploatacją miast, osiedli, budowli przemysłowych, dróg, mostów itp.

Czym zajmuje się geodeta?

 • Dostarczaniem niezbędnych danych (wyniki pomiarów w terenie) do wykonania różnego rodzaju map, w tym podstawowej mapy kraju (mapy zasadniczej) i map topograficznych w różnych skalach oraz dokonywanie ich bieżącej aktualizacji. Wyniki tej pracy są wykorzystywane dla potrzeb gospodarczych związanych z planowaniem przestrzennym, projektowaniem, zmianą struktury terenowej.
 • Geodeci uczestniczą również w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, prowadzą obsługę montażu, dokonują pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli oraz końcową inwentaryzację powykonawczą.
 • Zakładaniem i prowadzeniem ewidencji gruntów.
 • Aktualizacją materiałów geodezyjno-kartograficznych.
 • Sporządzaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznych, aby uregulować stan prawny nieruchomości i określić jej wartość.
 • W miarę potrzeb wykonuje inne prace dla budownictwa, górnictwa, przemysłu, eksploatacji kolei i dróg oraz dla rolnictwa i leśnictwa.

Po co geodeta na budowie

Geodezja jest jedna z najstarszych dyscyplin naukowych na świecie. Słowo geodezja pochodzi ze starożytności z języka greckiego i oznacza dzielenie ziemi. Terminem tym określano nie tylko pomiar i podział obszarów ale również badania kształtu i wielkości globu ziemskiego.

Wyniki prac geodezyjnych przedstawia się najczęściej w postaci map na których w zależności od przyjętej skali umieszcza się szczegóły sytuacyjne i wysokościowe opisywanego terenu. Wszelkie działania dotyczące kształtowania przestrzeni nie mogą obejść się bez opracowań geodezyjnych.

Potencjalny inwestor po raz pierwszy z pracą geodetów styka się w Urzędzie Miasta lub Gminy. Tam udajemy się po informację czy na wybranej przez nas działce będziemy mogli wybudować zaplanowaną przez nas inwestycję. Dowiadujemy się o tym z planu zagospodarowania przestrzennego. Plany te opracowywane są dla poszczególnych obszarów na mapach wielkoskalowych obejmujących daną gminę osiedle itp. budowlane.

W celu uzyskania od organu administracji samorządowej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wystarczy przedłożyć mapę działki zakupioną w ośrodku geodezyjno – kartograficznym właściwym dla danej gminy.

Na tej mapie organ określi nam m.in. linie zabudowy planowanej inwestycji. Jeżeli zdecydujemy iż są one zgodne z naszymi wymaganiami możemy przejść do etapu projektowania. Tutaj następuje nasz pierwszy kontakt z geodetą.

Jednym z podstawowych elementów projektu budowlanego jest plan zagospodarowania terenu działki. Plan taki może być wykonany jedynie na bazie aktualnej mapy do celów projektowych. Wykonanie takiej mapy należy zlecić geodecie.

Przy tej okazji można w wypadku wątpliwości zlecić wznowienie granic działki które kończy się ustawieniem kamieni granicznych a więc określeniem dokładnego kształtu i wielkości działki.

Przy wyborze biura geodezyjnego kierujemy się solidnością i terminowością. O tym najlepiej dowiedzieć się od znajomych którzy proces inwestycyjny mają już poza sobą. Ceny za wykonanie mapy do celów projektowych są raczej ujednolicone dla poszczególnych regionów kraju Na tę mapę geodeta nanosi ewentualne zmiany sytuacji w terenie które mogły wydarzyć się od ostatniej aktualizacji.

W trakcie projektowania potrzebne nam będzie kilka egzemplarzy z pieczątką geodety gdyż oprócz projektu budowlanego potrzebne one są wszystkim projektantom branż instalacyjnych.

Zwieńczeniem działań projektowych jest pozwolenie na budowę – to po zgłoszeniu rozpoczęcia robót możliwość wejścia na budowę ekip wykonawczych. I tutaj początek również należy do geodety.

Na podstawie planu zagaspodarowania terenu działki wytycza on charakterystyczne punkty osie ścian konstrukcyjnych oraz wszystkich ważnych elementów konstrukcyjnych np. słupów. Najlepiej zlecić wytyczenie razem z wykonaniem ław drucianych.

Tyczenie geodeta poświadcza odpowiednim wpisem do dziennika budowy a szkic przekazuje inwestorowi. Na czas realizacji inwestycji nie traćmy kontaktu z naszym geodetą. Zgłaszajmy każdą naszą wątpliwość odnośnie lokalizacji obiektu położenia głównych elementów konstrukcyjnych gdyż ewentualne pomyłki wykonawcy mogą mieć dla nas groźne następstwa. Zwłaszcza jeśli chodzi o nieprzekraczalne odległości linii zabudowy od granic działki. Pamiętajmy też że każde przyłącze a więc energia elektryczna gaz woda kanalizacja itp. musi być przed zasypaniem zinwentaryzowane przez geodetę a odpowiedni wpis musi znaleźć się w dzienniku budowy. Pomiar powykonawczy sieci jest podstawą do uzyskania protokołu odbioru.

Po zakończeniu prac budowlanych musimy obiekt zgłosić do odbioru i użytkowania. Jednym z podstawowych dokumentów potrzebnych do tego jest pomiar powykonawczy inwestycji. Jak więc widzimy wybór geodety jest jednym z ważniejszych wyborów podczas realizacji inwestycji. Towarzyszy on nam od momentu wyboru działki aż do zakończenia budowy. Od jego solidności i dyspozycyjności zależy bardzo wiele. Skorygować też może wiele błędów zwłaszcza przy wykańczaniu budowy metodą gospodarczą przez niedoświadczone ekipy

Podsumowując geodeta na budowie potrzebny jest do następujących czynności:

 • Mapa do celów opiniodawczych z właściwego ośrodka geodezyjnego kartograficznego,
 • Mapa do celów projektowych z mapą władania i wykazem właścicieli,
 • Ewentualne wznowienie i określenie granic działki w terenie,
 • Tyczenie obiektu budowlanego,
 • Obsługa geodezyjna w trakcie realizacji inwestycji,
 • Pomiary powykonawcze sieci zewnętrznych i samego obiektu,
 • Wykonanie opisu i wykazu zmian gruntowych celem zgłoszenia obiektu w wydziale ksiąg wieczystych.

Jak przebiega zmiana przeznaczenia gruntów rolnych?

Przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2004 r. poz. 1266 ze zmianami) przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

O przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru decyduje rada gminy, podejmując stosowną uchwałę i powierza wykonanie tego przedsięwzięcia wójtowi (burmistrzowi prezydentowi miasta). Stosownym ogłoszeniem w prasie wójt informuje mieszkańców o przystąpieniu do takiej czynności, a zainteresowanych zmianą funkcji swoich gruntów o możliwości składania odpowiednich wniosków.

Procedura sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbywa się w oparciu o ustawę z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 poz.717 ze zmianami) o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wykonując zapis art. 17 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wójt (burmistrz, prezydent miasta) występuje z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Reagując na ww. wniosek, zgodę w świetle art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wyraża odpowiedni minister lub marszałek.

W przypadku przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów stanowiących użytki rolne klas I – III, jeżeli ich zwarty obszar przekracza 0.5 ha, położonych poza granicami administracyjnymi miast, zgodę wyraża Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa – Minister Środowiska. Wnioski opiniowane są w terminie jednego miesiąca przez Marszałka Województwa i
wraz z całością akt przesyłane odpowiednim ministrom.

Natomiast przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne pozostałych gruntów leśnych wymaga uzyskania zgody marszałka, przy czym wniosek winien zawierać opinię izby rolniczej.

Przedmiotowy wniosek należy sporządzać zgodnie z art. 10 ww. ustawy i kierować na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Geodezji i Kartografii
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Jakie strony warto odwiedzić w internecie?

Poniżej linki do stron, które pozostają w związku z wykonywanymi pracami geodezyjnymi oraz szeroko pojętą gospodarką nieruchomościami w Krakowie.

 • Geodezja w Mieście Krakowie [Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków], geodezja kraków, geodeta kraków, usługi geodezyjne kraków, podział działki kraków, podział nieruchomości kraków, geodeta kraków podział, geodezyjna mapa do celów projektowych kraków, geodeta kraków mapa, geodeta kraków tyczenie, geodeta kraków inwentaryzacja kliknij
 • Geodezja w Starostwie Krakowskim [ul. Przy Moście 1, 30-508 Kraków], geodezja powiat kraków, geodezja przymoście kliknij
 • Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, plan miejscowy kraków, plan zagospodarowania przestrzennego kraków, wypis MPZP, wypis z planu kraków kliknij
 • Wydział Architektury i Urbanistyki Miasta Krakowa, warunki zabudowy kraków, decyzja o warunkach zabudowy kraków, decyzja WZ kliknij
 • Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa, kliknij
 • Strona Województwa Małopolskiego, kliknij

Wykaz gmin w Powiecie Krakowskim

Świadczymy usługi geodezyjne oraz sporządzamy wyceny nieruchomości na terenie gmin wykazanych w poniższym zestawieniu.

 • Geodezja Czernichów (ADRES GMINY: 32-070 Czernichów 2, tel. 012 270-20-06, www)
 • Geodezja Igołomia – Wawrzyńczyce (ADRES GMINY: 32-125 Wawrzeńczyce 57, tel. 012 287-40-03, www)
 • Geodezja Iwanowice (ADRES GMINY: 32-095 Iwanowice Włościańskie 99, tel. 012 388-40-26, www)
 • Geodezja Jerzmanowice – Przeginia (ADRES GMINY: 32-048 Jerzmanowice 366 b, tel. 012 389-52-47, www)
 • Geodezja Kocmyrzów – Luborzyca (ADRES GMINY: 32-010 Kocmyrzów, Luborzyca 97, tel. 012 387-14-10, www)
 • Geodezja Krzeszowice (ADRES GMINY: 32-065 Krzeszowice ul. Grunwaldzka 4, tel/fax. 012 252-08-90, www)
 • Geodezja Liszki (ADRES GMINY: 32-060 Liszki 230, tel. 012 280-62-34, www)
 • Geodezja Michałowice (ADRES GMINY: 32-091 Michałowice, Pl. Piłsudskiego 1, tel. 012 388-57-40,www)
 • Geodezja Mogilany ADRES GMINY: 32-031 Rynek 2, tel. 012 270-10-13, www)
 • Geodezja Skała (ADRES GMINY: 32-043 Skała Rynek 29, tel. 012 389-10-98, www)
 • Geodezja Skawina (ADRES GMINY: 32-050 Skawina, Rynek 1, tel. 012 277-01-00, www)
 • Geodezja Słomniki (ADRES GMINY: 32-090 Słomniki, ul. Kościuszki 64 tel. 012 388-11-02, www)
 • Geodezja Sułoszowa (ADRES GMINY: 32-045 Sułoszowa I 80, tel. 012 389-60-28, www)
 • Geodezja Świątniki Górne (ADRES GMINY: 32-040 Świątniki Górne, ul. Ks. Bruchnalskiego15, tel. 012 270-40-30, www)
 • Geodezja Wielka Wieś (ADRES GMINY: Urząd Gminy Wielka Wieś, ul. Wesoła 48, 32-089 Wielka Wieś, tel. 012 419-17-01, www)
 • Geodezja Zabierzów (ADRES GMINY: 32-080 Zabierzów ul. Kolejowa 11, tel. 012 285-21-16, www)
 • Geodezja Zielonki (ADRES GMINY: 32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, tel. 012 285-08-50, www).

Adres naszego biura:

ul. Mogilska 115, Kraków