+48 600 897 162 biuro@lukaszbeltowski.pl

Firma BEŁTOWSKI GEODEZJA. NIERUCHOMOŚCI.

Świadczymy usługi w obszarze geodezji oraz wyceny nieruchomości.


Wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstw w zasadzie jest w niedużym stopniu przedmiotem regulacji prawnych. Dzieje się tak w odróżnieniu do dziedziny jaką jest wycena nieruchomości, gdzie istnieje szereg szczegółowych rozporządzeń, które określają zakres i procedury stosowane przy szacowaniu wartości nieruchomości.

Niemniej jednak w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych, problematyka ich wyceny została zasygnalizowana w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 3 czerwca 1997 r. w sprawie zakresu analizy spółki, sposobu jej zlecania, opracowania, zasad odbioru i finansowania oraz warunków, w razie spełnienia których można odstąpić od opracowania analizy.


§ 1. 1. Przed zaoferowaniem do zbycia akcji Skarbu Państwa w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji oraz przed wydaniem zarządzenia o prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego przeprowadza się analizę.

2. Zakres analizy, o której mowa w ust. 1, powinien obejmować:

 1. sytuację prawną majątku,
 2. stan i perspektywy rozwoju,
 3. ocenę realizacji obowiązków wynikających z tytułu wymagań ochrony środowiska i ochrony dóbr kultury,
 4. oszacowanie wartości przedsiębiorstwa.

Zgodnie z zapisami powyższej ustawy, komercjalizacja i prywatyzacja poprzedzona zostaje analizą spółki, która ma na celu opisanie perspektywy dalszego rozwoju przedsiębiorstwa oraz wyznaczenie wartości przekształcanego przedsiębiorstwa.

§ 5. 1. Oszacowanie wartości spółki albo przedsiębiorstwa państwowego jest dokonywane z uwzględnieniem wyników analizy, o której mowa w § 1, przy użyciu co najmniej dwóch metod wyceny, w szczególności spośród następujących:

 1. zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych,
 2. wartości odtworzeniowej,
 3. wartości skorygowanej aktywów netto,
 4. rynkowej wartości likwidacyjnej,
 5. przy zastosowaniu mnożnika zysku.

Wybór metody wyceny zostaje poprzedzony analizą sytuacji ekonomicznej i finansowej spółki bądź przedsiębiorstwa państwowego. W wyniku porównania wyników oszacowanej wartości z wybranych dwóch metod wyceny mamy podstawę do określenia ceny akcji bądź wartości całego przedsiębiorstwa państwowego.

Cele przeprowadzenia wyceny przedsiębiorstw:

 1. Przesłanki w związku ze zmianami właścicielskimi – zalicza się tu kupno-sprzedaż przedsiębiorstw, podział przedsiębiorstwa, wywłaszczenie przedsiębiorstwa lub jego części;
 2. Przesłanki wynikające ze zmian strukturalnych – przykładowo wniesienie przedsiębiorstwa lub jego części aportem do kapitału innej spółki, fuzja lub likwidacja przedsiębiorstwa;
 3. Przesłanki wynikające z rozliczeń z urzędem podatkowym – pomiar na potrzeby określenia podatku od spadku, darowizn, opłaty skarbowej od transakcji przedsiębiorstwem
 4. Pozostałe – między innymi ubezpieczenie majątku przedsiębiorstwa, wycena wartości udziału w spółkach, kontrola zainwestowanego kapitału w daną spółkę.

Po przeprowadzeniu analizy dostępnych materiałów i danych informacyjnych o wycenianym przedsiębiorstwie, analizie celu i zakresu sporządzanej wyceny dokonujemy wyboru metodologii wyceny. Wyróżnia się trzy podejścia w szacowaniu wartości przedsiębiorstwa:

 • podejście majątkowe – wnioskowanie o wartości całego przedsiębiorstwa na podstawie wartości składników majątkowych wchodzących w jego skład. Do tej grupy wycen kwalifikują się metody wartości aktywów netto, wartości skorygowanej aktywów netto, wartości odtworzeniowej oraz metoda wartości likwidacyjnej.
 • podejście dochodowe – Przy określaniu wartości metodami dochodowymi wychodzi się z założenia, że przedsiębiorstwo jest warte tyle, ile jest w stanie wygenerować zysków z prowadzonej działalności, w określonym przedziale czasu w przyszłości. Podejście dochodowe bazuje na dochodach, które stanowią wymierną korzyść dla właścicieli kapitału i są miarą efektywności gospodarowania ich majątkiem. Z tego względu w praktyce wykrystalizowały użyteczne narzędzia określania wartości bazujące na bieżącej wartości przyszłych przepływów pieniężnych. Jedną z najczęściej stosowanych i uznawanych za kluczową w metodologii wyceny jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, gdzie przyszłe strumienie dochodów są sprowadzane do teraźniejszej wartości przy użyciu adekwatnej stopy dyskontowej. Ponadto warto wspomnieć o metodzie zdyskontowanych dywidend, gdzie dochodami są dywidendy należne akcjonariuszom.
 • podejście mieszane – zasadniczo dzielą się na dwie podgrupy: metody oparte na wartości aktywów i reputacji oraz metody oparte na wartości aktywów i tempie jej pomnażania. Procedury te wychodzą z założenia, że wartość przedsiębiorstwa jest pochodną zarówno posiadanych aktywów, jak też zdolności spółki do generowania określonych zysków w przyszłości. Wyróżnia się tu metody mające najczęściej zastosowanie: niemiecką, szwajcarską, stuttgarcką oraz anglosaksońską.

Stopień trudności zlecenia oraz termin wykonania usługi determinują kwotę wynagrodzenia za zlecenie, które każdorazowo jest ustalane indywidualnie z Klientem.