+48 600 897 162 biuro@lukaszbeltowski.pl

Firma BEŁTOWSKI GEODEZJA. NIERUCHOMOŚCI.

Świadczymy usługi w obszarze geodezji oraz wyceny nieruchomości.


Podstawowe dane oraz dokumenty niezbędne do sporządzenia wyceny

Wycena lokalu mieszkalnego lub użytkowego:

 • numer księgi wieczystej (lub aktualny odpis z księgi wieczystej),
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny transakcji kupna-sprzedaży, postanowienie sądu o spadku),
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu (dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu),
 • dokumentacja inwentaryzacyjna stanowiąca o powierzchni lokalu,
 • umowa najmu w przypadku gdy lokal jest przedmiotem najmu.

Wycena budynków i gruntów:

 • numer księgi wieczystej (lub aktualny odpis z księgi wieczystej),
 • wypis z ewidencji gruntów,
 • kopia mapy ewidencji gruntów,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny transakcji kupna-sprzedaży, postanowienie sądu o spadku),
 • dokumenty techniczne budynku, obejmujące projekt architektoniczno-budowlany, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie obiektu (jeżeli zostały wydane),
 • aktualny wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego.

Jesteśmy członkiem
Małopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

Czlonek_MSRM